Et HRM-system for store virksomheter | Visma Enterprise Plus (2023)

Et HRM-system for store virksomheter | Visma Enterprise Plus (2)

– Lar deg fokusere på det som er viktig

Om produktet

Kontakt salg

Leter du etter en skybasert HRM-løsning som forenkler hverdagen til HR- og lønnsmedarbeidere? Visma Enterprise Plus HRM samler lønns- og personaladministrasjonen på ett sted, og gjør det enkelt for alle ansatte å utføre administrativt arbeid korrekt. Det gjør at HR- og lønnsmedarbeidere slipper å rette opp i unødvendige feil og mangler i ettertid.

Med Visma Enterprise Plus HRM får du:

 • Alltid tilgang til siste oppdaterte versjon av løsningen
 • Enkel oversikt over dine administrative arbeidsoppgaver
 • En trygg HRM-løsning. Vi tar oss av drift og vedlikehold
 • Enkel og sikker pålogging til systemet
 • En løsning som er tilpasset norske lover og regler
 • Integrasjon mot offentlige registre (A-melding, skattekort, sykemeldinger, inntektsmeldinger, folke- og enhetsregisteret)
 • Delt data med øvrig systemportefølje eller etablere integrasjon mellom deres masterdatasystem
 • Muligheten til å justere og oppgradere løsningen etter behov med forskjellige moduler
Et HRM-system for store virksomheter | Visma Enterprise Plus (3)

Enkel selvbetjening

Startsiden til Enterprise Plus HRM er personlig og tilpasset din rolle og arbeidsoppgaver. Der får du nyheter, varsler og oppgaver som skal utføres. Det er enkelt å se eller oppdatere informasjon om deg selv i dokumentarkivet. Legg til kompetanse og utvikling, søke om ferie, melde inn sykefravær og sende inn reiseregninger.

Gir lederne full oversikt

Fra startsiden får du som leder beskjed om oppgaver som må utføres. Du har til enhver tid oversikt over dine ansatte og deres sykefraværsoppfølging, feriekalender og jubileum – for å nevne noe. Dette frigjør tid som kan benyttes til kontroll og avviksbehandling, istedenfor manuell registrering.

Systemet sørger for at du alltid har kontroll og full oversikt, som er avgjørende for optimale arbeidsprosesser, riktig lønnsutbetaling og korrekte rapporter.

Sikkert Lønn- og HR-system i skyen

Norske virksomheter har et stort ansvar når det kommer til oppbevaring av persondata om sine ansatte. Med en skyløsning som Enterprise Plus HRM, kan du senke skuldrene. Våre dedikerte ansatte sørger for å beskytte og oppdatere HRM-løsningen, mens du kan bruke tiden på å sørge for gode sikkerhetsrutiner og arbeidsprosesser, samt god opplæring av de ansatte.

Vår høyeste prioritet er å sikre at informasjonen til våre kunder er trygg og godt ivaretatt. Visma har utviklet en felles sikkerhetsprotokoll, Visma Application Security Program (VASP). Dette gjør at alle våre tjenester kontinuerlig analyseres og overvåkes for å fange opp eventuelle avvik fra sikkerhetsprotokollen.

Enklere timeregistrering med Visma Tid

Med Visma Tid kan de ansatte enkelt registrere timene sine selv i app eller på nett, uansett hvor de er. Visma Tid er et skybasert timeregistreringssystem, og tilbys som en utvidelsesmodul til ERP-suiten Visma Enterprise Plus.

Visma Tid er integrert i Visma Enterprise Plus. Det forenkler hele lønnsberegningen gjennom å automatisk sende godkjente arbeidstimer til faktura- og lønnssystemet. Slik slipper lønnsavdelingen å tenke på manuell beregning av tillegg eller manuell føring av timer. Finn ut mer om Visma Tid her.

Ta bedre beslutninger med Business Intelligence (BI)

Med Visma Enterprise BI blir rapporteringsmulighetene som allerede finnes i Visma Enterprise Plus enda bedre. Løsningen er nøkkelferdig og leveres med standardrapporter som er enkle å forstå, samt visualiserer viktige data på en god måte. Det blir dermed enklere for lederne å ta riktige og raskere beslutninger.

Bruker dere Visma Enterprise i dag?

Da kan dere enkelt bli med oss opp i skyen med Visma Enterprise Plus. Vi sørger for at dere beholder alt av data og historikk, samtidig som dere får tilgang til en løsning som alltid er oppdatert. Ta kontakt med din kundeansvarlig eller fyll ut skjemaet nedenfor om du ønsker mer informasjon.

Moduler som dekker dine behov

Visma Enterprise Plus HRM er en fleksibel løsning, du kan derfor komme raskt i gang og utvide med med flere moduler etter behov:

(Video) MANAGEMENT TRAINEE Interview Questions & Answers! (How To PASS a Trainee Manager Job Interview!)

Organisasjonsstrukturen deres kan settes opp i Enterprise Plus HRM. Dermed kan dere selv definere roller, oppgaver og innehavere. Slik blir innholdet på startsiden tilpasset rollen du til enhver tid har.

Ansatte kan enkelt oppdatere og vedlikeholde informasjon om seg selv og deres pårørende, om kompetanse og utvikling, søke om ferie, melde fra om sykefravær eller sende inn reiseregninger. Alle ansatte får tilgang til alle dokumentene i vårt dokumentarkiv gjennom sin HR-portal.

Ledere får umiddelbart beskjed om oppgaver som må utføres, og har til enhver tid oversikt over sine ansatte, sykefraværsoppfølging, feriekalender, jubileum osv. Dette frigjør tid som kan benyttes til kontroll og avviksbehandling istedenfor manuell registrering.

Systemet sørger for at dere alltid har kontroll og full oversikt, som er avgjørende for optimale arbeidsprosesser.

I dokumentarkivet i Visma Enterprise Plus HRM får du tilgang til dine dokumenter, som arbeidsavtaler, taushetserklæringer, lønnsslipper og lønnsoppgaver. Slik vil du ha lett tilgang på alle opplysninger om deg selv.

Systemet kan varsle ledere om oppgaver som skal utføres. Dette skjer i portalen, via epost eller som en pushmelding på mobiltelefonen.

Alle våre timeregistrerings- og ressursstyringsløsninger er helintegrerte med Visma Enterprise Plus:

 • Visma Enterprise Ressursstyring
 • Visma Gat
 • Visma Flyt Ressursstyring
 • Visma Tid

Dette innebærer at ansattdata overføres til de ovenfor nevnte løsningene,
mens tid- og fraværstransaksjoner returneres, og at dere unngår manuelt
ajourhold.

I tillegg innehar Enterprise Plus HRM enkel modul for timeregistrering, samt
ferie og fravær. Denne modulen passer til administrasjonsansatte.

(Video) This is what makes employees happy at work | The Way We Work, a TED series

Visma Enterprise Plus bistår dere fra rekrutteringsprosessen starter til deres ansatte slutter. I vår rekrutteringsløsning oppretter dere stillingsannonser, vurderer kandidaten dere vil ansette ved hjelp av tilgjengelig analyseverktøy, screening og intern dialog. Den valgte kandidaten overføres automatisk til Visma Enterprise Plus HRM for registrering av lønnsopplysninger og etablering av ansettelseskontrakt med elektronisk signering.

Kompetanseregisteret i løsningen er et fleksibelt register som bygges opp etter behovene til hver enkelt virksomhet. Dette gjelder i forhold til hvilke kompetansegrupper organisasjonen ønsker at skal være registrert, som for eksempel utdanning, erfaring eller kurs.

Hver enkelt kompetansegruppe kan også settes opp og tilpasses ut fra hvilken informasjon man ønsker skal være med i hver gruppe. Det er også mulig å gjøre innstillinger i forhold til hvilken informasjon som skal være obligatorisk å legge inn, og om informasjonen skal vises på CV.

Med denne funksjonaliteten er det enkelt å søke på virksomhetens kompetanse. Da får man raskt frem informasjon om hvem og hvor mange som har den definerte kompetansen man er ute etter. Man kan også søke på kombinasjoner av ulike kompetansegrupper.

Kompetansesøk kan gi relevant informasjon når man skal evaluere søkere under en rekrutteringsprosess. Det kan også gi verdifull input til framtidige eller nært forestående rekrutteringstiltak.

For lokale lønnsforhandlinger har løsningen en egen modul, som også simulerer kostnader ved oppgjøret.

Den tar utgangspunkt i at dere definerer en gitt gruppe ansatte som deltakere i forhandlingen, samt hvilke parter som skal være med i forhandlingen. Forhandlingen har støtte for inntil 6 forhandlingsrunder pr. forhandling, og dere kan underveis alltid avstemme hvor stor andel av potten dere har forbrukt. Ledere kan legge inn interne prioriteringer til de lokale forhandlingene.

Med fravær- og refusjonsmodulen, som er integrert med NAV, sørger du for opp- og nedlasting av dokumentasjon.

Løsningen bistår dere med å holde rede på innsendte krav, mottatt refusjon, samt utligning av differanser basert på grenseverdier.

Ved månedsavslutning overføres refusjonsposteringene til regnskapet, slik at månedsrapporteringen viser korrekte tall.

Visma.net Expense er vår løsning for registrering og håndtering av reiseoppgjør, kjørebok og utleggsrefusjon. Løsningen støtter bruk av mobil-app for å kunne ta bilde av kvitteringer, og har i tillegg integrasjoner mot kredittkortselskaper og GPS-trackingsystemer.

Oppgaver knyttet til godkjenning vil være synlig på oppgavelista til den som er definert som godkjenner, i tillegg til at reiser og utlegg selvsagt også kan godkjennes på mobil. Visma holder løsningen oppdatert på satser og regler, i tillegg til at dere kan oppdatere med lokale satser.

Tjenesten er fullt integrert med Visma Enterprise Plus HRM, og det eneste du trenger å gjøre er å velge hva slags utgift du vil ha refundert. Derifra er løsningen vedlikeholdsfri.

(Video) Ontdek het gemak van automatische factuurverwerking en declaratieverwerking i.c.m. Exact Globe

Med mobilappen Visma Employee kan de ansatte få tilgang til lønnsslippene sine rett på telefonen, uansett hvor de er. Med Visma Employee får den ansatte et varsel når ny lønnsslipp er tilgjengelig. I tillegg kan de se lønn, trekk, utlegg og feriesaldo, og for full oversikt over tidligere lønnsslipper.

Visma Enterprise Plus HRM legger til rette for elektronisk signering av arbeidsavtaler og andre dokumenter med Visma eSignering. Signatur foretas enten som en integrert del av personalmeldingsprosessen eller på allerede eksisterende dokumenter i personalarkivet.

Ved å benytte denne tjenesten kan ansatte enkelt signere arbeidsavtalen eller andre dokumenter elektronisk via PC eller mobiltelefon.

Vår policy er å være åpne for integrasjon mot andre leverandører, og vi har mange ulike standardformater for import/eksport av data. Dette betyr at våre kunder, om ønskelig, selv kan håndtere dette. Leverandørens standard grensesnitt forutsettes benyttet for utveksling av data med Visma Enterprise Plus HRM.

Visma Enterprise Plus Læring skal hjelpe våre kunder med å bygge kompetanse digitalt i innføringsløpet samt som sluttbruker opplæring. Visma Læring er utarbeidet av våre konsulenter med lang erfaring og baserer seg på vår veletablerte beste praksis.

Visma Læring er tilpasset virksomhetens brukere

I utarbeidelsen av materialet til eLæringen har vi satt brukeren i sentrum for alt vi har gjort, og vi har tilpasset kursene til tre brukergrupper:

 • Ledere / Merkantile: Dette er enhetsledere eller merkantile som primært eller fullstendig jobber i Visma Enterprise portalen.
 • Ansatte: Alle ansatte i virksomheten
 • Kjernebrukere: Medarbeidere som jobber med lønn i Visma Enterprise Plus

Se hvordan det fungerer

Et HRM-system for store virksomheter | Visma Enterprise Plus (4)Vil du se mer av hva Visma Enterprise Plus kan gjøre for din bedrift, eller har du noen spørsmål? Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

', replaceString: "{ElementName}" }; GlobalVariableStorage.Set("EpiserverFormElementPlaceholder", EpiserverFormElementPlaceholder); } });

Sektor

Når du oppgir dine personopplysninger ovenfor, vil Visma behandle disse i samsvar med vår personvernerklæring.

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Visma sin abonnementsside.

Vi trenger ditt samtykke.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated: 04/15/2023

Views: 5860

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.